Cristanini – Tehnologija vodene magle

Sistem vodene magle ne deluje samo na hlađenje goriva, već i gašenje, jer milioni mikročestica zasite okolinu, zamenjujući vazduh, a time i kiseonik u okolini.

Kao primer, 1lit. vode izložene na 4000c, isparavanjem, daje 3m3 pare. 300 m3 pare je zasićeno sa 100 lit vode, što je jednako zapremini velike prostorije površine 100 m2.

Jedan od najvažnijih aspekata tehnologije vodene magle je smanjenje vode na minimum koja se koristi za gašenje požara. Sa tradicionalnim sistemima za gašenje (hidranti, creva itd.) mora se koristiti velika količina vode koja često teče prema nižim spratovima, stvarajući veliku štetu i zagađenje velikih površina i zapremina.

Uzimajući u obzir 1 lit. vode:

Kapljica zapremine  od 1 lit. vode, pri pritisku od 1÷5 bar, ima kontaktnu površinu sa atmosferom od  0,048 m2.

1 lit. raspršene vode, pri pritisku od 350 bar, stvara 238.000.000 kapljica, za ukupnu kontaktnu površinu sa atmosferom od 30 m2, koja je 625 puta veća od one generisane pri 1 bar-u.

ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI VODENE MAGLE, TA TEHNOLOGIJA OGRANIČAVA POTROŠNJU VODE NA MINIMUM KOJA JE NEOPHODNA ZA GAŠENJE POŽARA.